algemene voorwaarden

alles wat je moet weten op een rij.

versie: 22 augustus 2019

Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden of andere vragen? Neem dan contact op via info@spoedkracht.nl

Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Spoedkracht en haar inleners met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, het verrichten van payroll diensten en andere diensten door Spoedkracht aan inlener uitputtend te regelen. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de inleenovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst voor zover hier niet van is afgeweken conform het bepaalde in deze voorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1: Toepasselijkheid

a)     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering, op payrolldiensten en op overige administratieve diensten, verricht door of uit naam van Spoedkracht.

b)    Naast deze Algemene Voorwaarden zijn de separaat aan inlener ter hand gestelde Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie NBBU van toepassing. In geval van strijdigheid van de NBBU Algemene Voorwaarden met deze Algemene Voorwaarden, zijn deze onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

c)     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van inlener wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als inlener zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de overeenkomst.

d)    Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Spoedkracht die afwijking expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. De hier bedoelde afwijking zal slechts gelden voor die ene overeenkomst.

e)    De vernietiging of nietigverklaring van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

f)      Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden dan wel nietig verklaard worden, zal de situatie waarop de onderhavige bepaling betrekking had, uitgelegd dienen te worden niet naar de letter, doch naar de strekking van de bepaling die vernietigd is dan wel nietig verklaard is.

 

Artikel 2: Definities

 1. Spoedkracht, handelsnaam van NurseStation Talent bv, hiermee bedoeld de rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72960647, die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf middels haar back-office organisatie flexwerker(s) ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n). 
 2. Uitzendovereenkomst: De arbeidsovereenkomst tussen Spoedkracht en flexwerker, waarbij de flexwerker door Spoedkracht in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Spoedkracht ter beschikking wordt gesteld aan inlener(s) om krachtens door die inlener(s) aan Spoedkracht verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Inlener: De derde als bedoeld in sub 1.
 4. Inleenovereenkomst: De overeenkomst tussen Spoedkracht en inlener op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele flexwerker door Spoedkracht aan inlener ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende flexwerker, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het inlenerstarief door inlener aan Spoedkracht.
 5. Uitzendbeding: Het beding (conform Burgerlijk Wetboek 7:691 lid 2), dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, op het moment dat inlener de opdracht beëindigt.
 6. Inlenerstarief: het overeengekomen tarief dat Spoedkracht aan inlener in rekening brengt, eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
 7. Beloning: Het tussen Spoedkracht en flexwerker overeengekomen brutosalaris per maand dan wel per vier weken dan wel per uur.
 8. Payroll diensten: De door Spoedkracht geleverde diensten, inhoudende dat inlener het juridisch werkgeverschap van de door inlener zelf geworven en geselecteerde flexwerkers aan Spoedkracht uitbesteedt. Door inlener beoogde flexwerkers treden in dienst bij Spoedkracht op basis van een uitzendovereenkomst. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao van toepassing verklaard. Spoedkracht betaalt aan flexwerkers het salaris uit en stelt hen ter beschikking aan inlener, alwaar zij arbeid verrichten op aanwijzing en onder toezicht van de inlener.
 9. Samenwerkingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Spoedkracht en inlener waarin partijen algemene afspraken vastleggen omtrent de samenwerking.
 10. Contractbeheer: Het beheren van contracten in de ruimste zin, inclusief het voeren van urenregistraties en het op diverse manieren verwerken van deze uren.

  

Artikel 3: Terbeschikkingstelling van flexwerkers

 1. De specifieke voorwaarden waaronder flexwerkers aan inlener ter beschikking zullen worden gesteld, worden overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst en de inleenovereenkomst.
 2. Inlener zal flexwerkers te werk stellen conform het bij opdracht en nader gestelde voorwaarden bepaalde.
 3. Afwijking van het bepaalde in sub 1 en 2 is slechts mogelijk indien en voor zover Spoedkracht en de flexwerker met deze afwijking schriftelijk en vooraf hebben ingestemd.
 4. Indien een flexwerker op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van inlener de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal inlener tenminste 24 uur van tevoren zowel Spoedkracht als flexwerker hiervan in kennis stellen.
 5. De inlener kan de flexwerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en samenwerkingsovereenkomst bepaalde, indien Spoedkracht en flexwerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

 

Artikel 4: Offertes

 1. Alle door Spoedkracht aan inlener uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter.
 2. Deze offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

 

Artikel 5: Betaling en gevolgen wanbetaling

1.     Inlener is te allen tijde gehouden elke door Spoedkracht jegens inlener ingediende factuur met betrekking tot door Spoedkracht geleverde diensten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij hiervan met schriftelijke instemming van beide partijen is afgeweken.

 1. Uitsluitend door inlener aan Spoedkracht zelf gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan flexwerkers of het verstrekken van voorschotten aan flexwerkers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 2. Indien een factuur van Spoedkracht jegens inlener niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, is inlener vanaf dat moment van rechtswege in verzuim waarvoor derhalve geen ingebrekestelling is vereist. Inlener is vanaf dat moment tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele rekenende, over het factuurbedrag aan Spoedkracht verschuldigd.
 3. Reclames met betrekking tot een factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Spoedkracht zijn ingediend, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op inlener rust. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het reclamerecht van inlener. Een tijdig beroep op het reclamerecht schort overigens diens betalingsverplichtingen niet op, noch doet het een recht op verrekening ontstaan voor inlener.
 1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de inlener. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Spoedkracht is ingeroepen respectievelijk de vordering door Spoedkracht ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door inlener verschuldigd zijn.

 

Artikel 6: Arbeidsomstandigheden

 1. Inlener zal zich ten aanzien van de flexwerker bij de uitoefening van de leiding en het toezicht als een zorgvuldig inlener gedragen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij overeengekomen arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de overeengekomen arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de flexwerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Inlener neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee Spoedkracht voor elke schade die de flexwerker lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Inlener vrijwaart Spoedkracht voor elke schade veroorzaakt door de flexwerker aan inlener dan wel aan derden dan wel aan hunner zaken.
 3. Spoedkracht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit verbintenissen die flexwerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens inlener of derden, al dan niet met toestemming van inlener of die derden.
 4. Inlener is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

 

Artikel 8: Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien inlener de flexwerker niet in staat stelt de overeengekomen arbeid te verrichten, met dien verstande dat de flexwerker zich conform de afspraken met betrekking tot het tijdstip en de locatie heeft gemeld, is inlener tenminste het inlenerstarief over drie gewerkte uren aan Spoedkracht verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van inlener jegens Spoedkracht.
 2. Indien conform de opdracht de omvang van de overeengekomen arbeid wekelijks minder dan 15 uur bedraagt en niet is vastgelegd op welke tijden de overeengekomen arbeid moet worden verricht of in het geval dat de omvang van de overeengekomen arbeid niet (eenduidig) is vastgelegd, is inlener per oproep
 3.  tenminste het inlenerstarief over drie gewerkte uren aan Spoedkracht verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van inlener jegens Spoedkracht.

 

Artikel 9: Facturen en tijdverantwoordingsformulieren

 1. Spoedkracht zal de facturen aan inlener uitschrijven op basis van door inlener en flexwerker voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel urendeclaratieformulieren of werkbriefjes genoemd.
 2. Indien tussen Spoedkracht en inlener overeengekomen is dat gebruik zal worden gemaakt van elektronische tijdverantwoording, zal inlener de gewerkte uren accorderen middels genoemd systeem.
 3. Inlener (of een vertegenwoordiger voor deze) verplicht zich erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren weergeven, alsmede dat overige benodigde informatie – waaronder werkelijk gemaakte onkosten – duidelijk wordt vermeld op het tijdverantwoordingsformulier.
 4. Inlener zal voor diens eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier bewaren en het voor akkoord getekende origineel hiervan verstrekken aan Spoedkracht, al dan niet via de flexwerker.
 5. Spoedkracht is gerechtigd facturen jegens inlener uit te schrijven aangaande betalingsverplichtingen van inlener die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar die niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.
 6. Inlener is verplicht de door Spoedkracht verstrekte inlogcodes voor de digitale urenportal(s) alleen persoonlijk te gebruiken en geheim te houden voor derden. Inlener accepteert aansprakelijkheid voor gemaakte kosten als gevolg van alle (en ook foutieve, oneigenlijke of onterechte) invoer van uren via deze internetapplicatie, gemaakt met de aan inlener verstrekte codes.

 

Artikel 10: Beloning flexwerkers

 1. Flexwerkers worden beloond conform de bij inlener gebruikelijke of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Indien de door flexwerker gewerkte uren aangemerkt dienen te worden als toeslaguren of overwerkuren, volgens deze beloningsregeling, zal flexwerker voor deze uren conform deze regeling beloond worden. Op de momenten dat deze regeling een loonsverhoging voorschrijft zal deze ook op het loon van de flexwerker worden toegepast.
 2. Inlener is verplicht Spoedkracht te informeren over alle van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden, wijzigingen daarin en over het van toepassing zijn van toeslagen en overwerkvergoedingen. Het inlenerstarief wordt evenredig met een salarisstijging aangepast. Indien (achteraf) blijkt dat voor een flexwerker niet de juiste arbeidsvoorwaarden zijn toegepast is Spoedkracht verplicht om met terugwerkende kracht alsnog de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen. Alle kosten die hiermee gepaard gaan worden doorberekend aan inlener.

  

Artikel 11: Duur en beëindiging samenwerkingsovereenkomst/opdracht

 1. De samenwerkingsovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de samenwerkingsovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De samenwerkingsovereenkomst of opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is gelden de opzegtermijnen, zoals opgenomen in de verschillende hieronder genoemde aanvullende bepalingen.
 3. De samenwerkingsovereenkomst en/of opdracht eindigt onverwijld door ontbinding, indien één van beide partijen de ontbinding inroept omdat de andere partij in verzuim is.
 1. De samenwerkingsovereenkomst en/of opdracht eindigt van rechtswege op het moment dat de inlener in staat van faillissement is gesteld of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 2. Als gevolg van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst en/of opdracht ex lid 3 en 4, is Spoedkracht niet langer gehouden de terbeschikkingstelling van de flexwerker(s) te laten voortduren.
 3. Opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
 4. De samenwerkingsovereenkomst, inclusief alle daar uit voortvloeiende verplichtingen, kan pas eindigen als alle binnen de samenwerkingsovereenkomst vallende overeenkomsten van opdracht rechtsgeldig beëindigd zijn.

 

Artikel 12: Algemene schadevergoeding

 1. Indien inlener een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Spoedkracht of de flexwerker, is inlener jegens Spoedkracht gehouden alle schade die direct of indirect uit deze niet-nakoming voor Spoedkracht ontstaat, aan Spoedkracht te vergoeden zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is.
 2. Onder de schade als bedoeld in sub 1 wordt eveneens verstaan alle aan deze schade gerelateerde kosten voor Spoedkracht met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
 3. Het in dit artikel bepaalde doet geenszins afbreuk aan het recht van Spoedkracht eventuele andere vorderingen jegens inlener in te stellen waaronder de vordering tot nakoming, alsmede aan het recht van Spoedkracht om andere rechtsmaatregelen te nemen zoals het inroepen van ontbinding.
 4. Spoedkracht kan te allen tijde – eventueel als aanvulling – een beroep doen op dit artikel, zelfs als de schadevergoedingsplicht van inlener reeds elders in deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk geregeld is.

 

Artikel 13: Borging bescherming persoonsgegevens

Spoedkracht hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, flexwerkers, inleners en zelfstandigen. Spoedkracht heeft daarom een Privacyverklaring opgesteld waarin Spoedkracht inzicht geeft hoe Spoedkracht in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met (uw) persoonsgegevens omgaat. De meest recente versie van het privacy statement is te downloaden via spoedkracht.nl

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. De overeenkomsten tussen Spoedkracht en inlener zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Geschillen welke tussen Spoedkracht en inlener mochten ontstaan naar aanleiding van een door Spoedkracht met inlener gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, doch niet eerder dan nadat partijen afdoende getracht hebben hun geschil op minnelijke wijze te regelen.

 

 

AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE BACKOFFICE DIENSTEN EN PAYROLL DIENSTEN

 

Artikel 15: Identiteitscontrole

 1. Inlener en/of Spoedkracht is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van flexwerkers en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht, een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) aan Spoedkracht te verstrekken. Degene die namens inlener en/of Spoedkracht een individuele inleenovereenkomst (of inschrijfformulier) tekent is ook degene die de identiteitscontrole uitvoert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt.
 2. Inlener en/of Spoedkracht zal Spoedkracht of de certificatie-instelling van Spoedkracht toestaan om bovenstaande procedure op locatie steekproefsgewijs te controleren.
 3. Boetes en naheffingen die aan Spoedkracht opgelegd worden als gevolg van het niet juist vaststellen dan wel controleren van de identiteit van flexwerkers door inlener en/of Spoedkracht worden doorberekend aan inlener en/of Spoedkracht.

 

Artikel 16: Duur en opzeggen van de inleenovereenkomst

 1. Spoedkracht sluit individuele uitzendovereenkomsten met de flexwerkers op basis van artikel 7:690 BW en de meest recente versie van de cao voor Uitzendkrachten (NBBU). Minimaal 2 weken voor het aflopen van een uitzendovereenkomst tussen Spoedkracht en een flexwerker informeert Spoedkracht inlener over dit feit. Zonder schriftelijk tegenbericht van inlener zal Spoedkracht na het aflopen van een uitzendovereenkomst met een flexwerker een vervolgcontract aanbieden.
 2. Naast de samenwerkingsovereenkomst wordt voor elke flexwerker een inleenovereenkomst getekend. Indien inlener de terbeschikkingstelling van een flexwerker en dus deze individuele inleenovereenkomst wenst te beëindigen dient de inlener deze wens schriftelijk aan Spoedkracht kenbaar te maken onder vermelding van de reden van opzegging en onderbouwing hiervan.
 1. Voor overeenkomsten van opdracht met betrekking tot flexwerkers met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding gelden de volgende bepalingen:
  Deze overeenkomsten van opdracht en de daaruit volgende betalingsverplichtingen eindigen pas op het moment dat Spoedkracht de arbeidsovereenkomst met flexwerker rechtsgeldig heeft beëindigd. Zolang een arbeidsovereenkomst tussen Spoedkracht en flexwerker voortduurt, duurt de bijbehorende inleenovereenkomst voort.

 

 

AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE WERVING, SELECTIE, UITZENDEN EN DETACHEREN

 

Artikel 17: Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, voor een

bepaalbare periode dan wel voor een bepaalbare periode, die een vaste periode niet overschrijdt.

 1. Onder een bepaalbare periode als genoemd in sub 2 wordt verstaan een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, dat wil zeggen een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als omschreven in sub 2.

 

Artikel 18: Beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment van verstrijken van de periode waarvoor deze opdracht is aangegaan.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij dit uitdrukkelijk in de inleenovereenkomst is bepaald dan wel deze beëindiging na het aangaan van de inleenovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen tussen Spoedkracht en inlener.
 3. Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd schriftelijk is opgenomen in de inleenovereenkomst voor bepaalde tijd, dienen partijen eenzelfde opzegtermijn in acht te nemen als geldt voor de beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd als bedoeld in sub 4.
 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door zowel Spoedkracht als inlener te allen tijde – doch uitsluitend schriftelijk – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 2. Van de in sub 4 genoemde termijn kan schriftelijk worden afgeweken bij de

inleenovereenkomst dan wel nadien indien deze afwijking – wederom schriftelijk – tussen Spoedkracht en inlener wordt overeengekomen.

 1. De bewijslast ten aanzien van de tijdigheid van de opzegging rust op de opzeggende partij.
 2. Zowel de opdracht voor bepaalde tijd als de opdracht voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege in het geval en op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Spoedkracht en de flexwerker tot een einde is gekomen, en deze niet aansluitend wordt voortgezet bij dezelfde inlener.
 1. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en op het moment dat inlener met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde flexwerker een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden en de inlener bovendien jegens Spoedkracht alle verplichtingen die voor de inlener voortvloeien uit het bepaalde deze voorwaarden, is nagekomen.

 

Artikel 19: Gebreken aan de feitelijke terbeschikkingstelling van de flexwerker

 1. Indien de flexwerker gedurende de looptijd van de opdracht tijdelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten, zullen Spoedkracht en inlener in overleg treden teneinde de behoefte aan tijdelijke vervanging vast te stellen. Indien gewenst zal Spoedkracht zich inspannen om op korte termijn voor deugdelijke vervanging zorg te dragen. Na opheffing van de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke flexwerker zal deze in beginsel de overeengekomen arbeid weer hervatten.
 2. Indien de flexwerker als gevolg van het einde van de uitzendovereenkomst, ziekte of ongeval definitief niet langer feitelijk ter beschikking van inlener gesteld kan worden voordat de looptijd van de opdracht verstreken is dan wel de opdracht is opgezegd met inachtneming van de relevante bepalingen, zal Spoedkracht zich inspannen om op korte termijn voor deugdelijke vervanging zorg te dragen voor de resterende duur van de opdracht.
 3. Indien dit schriftelijk tussen Spoedkracht en inlener is overeengekomen bij het aangaan van de opdracht, is inlener gerechtigd gedurende de looptijd van de opdracht Spoedkracht schriftelijk te verzoeken de toekomstige terbeschikkingstelling van de flexwerker te beëindigen indien deze feitelijk verhinderd is de overeengekomen arbeid te verrichten om een andere reden dan ziekte of ongeval.

 

Artikel 20: Inlenerstarief

 1. Voor de duur van de opdracht wordt het inlenerstarief met betrekking tot de flexwerker schriftelijk overeengekomen tussen Spoedkracht en inlener.
 2. Indien geconstateerd wordt dat de in werkelijkheid door de flexwerker uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de door inlener verstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger loon voor de flexwerker en een navenant hoger inlenerstarief, zal Spoedkracht in samenspraak met inlener het inlenerstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal inlener dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Spoedkracht verschuldigd zijn, waarbij tevens geldt dat zowel flexwerker als Spoedkracht schriftelijk moet hebben ingestemd met de gewijzigde functie.
 3. Indien de ter beschikking gestelde flexwerker om welke reden dan ook tijdens de looptijd van de opdracht vervangen wordt door een andere flexwerker, zal opnieuw de hoogte van het inlenerstarief overeengekomen moeten worden tussen Spoedkracht en inlener met inachtneming van het bepaalde in sub 2.
 1. Spoedkracht is in ieder geval gerechtigd het inlenerstarief gedurende de looptijd van de opdracht eenzijdig aan te passen indien het brutosalaris verhoogd moet worden als gevolg van een wettelijke loonsverhoging, indien de kosten van de overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en indien de directe of indirecte kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de flexwerker tussentijds stijgen.
 1. Tevens is Spoedkracht gerechtigd om verplichte, al dan niet eenmalige, bijzondere uitkeringen aan de flexwerker door te berekenen aan inlener.

 

Artikel 21: Aangaan van arbeidsverhouding door inlener met een flexwerker 

 1. In dit artikel wordt onder flexwerker tevens verstaan een aspirant-flexwerker die is voorgesteld aan inlener minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met inlener.
 2. In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding, naast het aangaan van een directe arbeidsverhouding tussen inlener en flexwerker, tevens verstaan het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk tussen beide partijen, het sluiten van een inleenovereenkomst tussen beide partijen en het ter beschikking laten stellen van een flexwerker aan inlener door een derde.
 3. Het is inlener niet toegestaan een arbeidsverhouding met een flexwerker aan te gaan, tenzij voldaan wordt aan het in dit artikel bepaalde, voor zover van dit artikel niet is afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen Spoedkracht en inlener.
 4. Indien inlener een arbeidsverhouding met een flexwerker wenst aan te gaan, dient hij eerst Spoedkracht schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
 5. Inlener zal niet eerder een arbeidsverhouding met een flexwerker aangaan dan nadat de uitzendovereenkomst tussen Spoedkracht en flexwerker rechtsgeldig is beëindigd en dan dat de inleenovereenkomst tussen Spoedkracht en inlener rechtsgeldig is beëindigd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.
 6. Indien inlener met inachtneming van het hiervoor bepaalde binnen zes maanden na de aanvang van de terbeschikkingstelling van een flexwerker een arbeidsverhouding met de flexwerker aangaat, is inlener aan Spoedkracht een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een percentage van het laatst geldende inlenerstarief voor een periode van 1040 gewerkte uren:
  1. Bij een inleenperiode van 0-9 weken: 25% van het laatst geldende inleentarief.
  2. Bij een inleenperiode van 10-18 weken:20% van het laatst geldende inleentarief.
  3. Bij een inleenperiode van 19-26 weken: 15% van het laatst geldende inleentarief.
 7. Indien de inlener met een flexwerker niet aansluitend, maar binnen 6 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 6 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de inlener de flexwerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de flexwerker – rechtstreeks of via derden – bij de inlener heeft gesolliciteerd.
 8. Spoedkracht is gerechtigd om voor een flexwerker of voor specifieke groepen flexwerkers een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.