privacyverklaring

transparant en helder.

versie: 22 augustus 2019

Heb je vragen over deze Privacyverklaring of andere vragen over de verwerking van je gegevens? Neem dan contact op via info@spoedkracht.nl

Spoedkracht gaat zorgvuldig en veilig om met privacygevoelige informatie van haar werknemers, opdrachtgevers en websitebezoekers. Met deze Privacyverklaring geeft Spoedkracht u inzicht hoe Spoedkracht daarmee omgaat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Onze bedrijfsgegevens
Spoedkracht levert HR-diensten voor detachering, uitzenden, payrolling, werving- en selectie en bemiddeling ZZPers. Spoedkracht is een handelsnaam van NurseStation Talent bv en gevestigd op de Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht en heeft de website spoedkracht.nl.

2. Waarom gebruikt Spoedkracht persoonsgegevens?
Spoedkracht verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
• om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren. Deze gegevens zijn noodzakelijk en wettelijk verplicht voor de het aangaan van arbeidsovereenkomsten, de uitbetaling van salarissen, afdrachten en premies.
• om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
• om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
• om u te bemiddelen naar werk, u carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere coaching, intervisie en training, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te verkrijgen.
• om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
• om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten.
• voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
• om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
• om u berichten te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld.
• om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website)te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
• aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, echter is het dan ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om uw geschiktheid te beoordelen voor betreffende vacature of toekomstig potentieel en u daarover te informeren.

3. Welke persoonsgegevens gebruikt Spoedkracht?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Bijvoorbeeld uw naam, huis- of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot uw burgerservicenummer en gezondheid (BSN).
Spoedkracht legt bijzondere gegevens alleen vast als dat noodzakelijk is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld wel uw BSN, maar zullen wij nooit gegevens vastleggen inzake uw levensovertuiging.

4. Bezoekgegevens website
Op de website spoedkracht.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om uw internetervaring te optimaliseren en de website te verbeteren (cookies). Bijvoorbeeld het IP adres van uw computer en de aangeklikte informatie. Of bijvoorbeeld de datum waarop u dat deed. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van de website. Deze gegevens zijn waar mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

5. Persoonsgegevens op de website
Wanneer u ons uw gegevens verstrekt tijdens een sollicitatie of u zich inschrijft tijdens een bezoek aan onze website spoedkracht.nl, dan verzamelt en gebruikt Spoedkracht die gegevens doelmatig en functioneel – om uw arbeidsovereenkomst op te maken, dan wel uw salaris te betalen. En om aan alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst te voldoen. Zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen of het verwerken van ziekmeldingen. Dat zijn de volgende gegevens:
• NAW-gegevens, e-mailadres
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht en (burgerlijke staat)
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• Loonbelastingverklaring en bankrekeningnummer
• Loonspecificaties/loonstroken
• Urenregistratie en onkosten

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Spoedkracht kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Spoedkracht. Spoedkracht draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Spoedkracht afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Spoedkracht.
Door het gebruik van de diensten van Spoedkracht geeft u toestemming voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan zorgorganisaties in Nederland en indien u op een vacature in het buitenland solliciteert ook in dat betreffende land.
Voor het overige verstrekt Spoedkracht alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

7. Gegevens van zakelijke relaties
Van opdrachtgevers verwerkt Spoedkracht ook gegevens. Ook hier vloeien die voort uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Wet op de Facturatie. Alle gegevens die Spoedkracht verzamelt en gebruikt zijn nodig voor het uitvoeren van onze diensten.
Dat zijn de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam, KVK en BTW-nummer
• Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen
• Gegevens van de CAO (NEN-ISO 4400-1)
• Gegevens rondom ARBO en RI&E (VCU)
• Gebruikersgegevens voor onze digitale urenportals
8. Bewaartermijnen
Spoedkracht bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Veel bewaartermijnen in Nederland zijn wettelijk bepaald, maar zijn verschillend per gegeven. Spoedkracht houdt zich aan deze wetten.

9. Beveiliging van persoonsgegevens
Spoedkracht doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Spoedkracht doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen door Spoedkracht geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Spoedkracht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Spoedkracht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Datalekken
In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zal Spoedkracht u hierover binnen 24 uur informeren en indien noodzakelijk een melding bij de Toezichthouder doen. Na een melding van een datalek zal Spoedkracht u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek en de maatregelen die Spoedkracht heeft genomen om de omvang van het datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. Heeft u zelf een vermoeden van een (mogelijk) datalek, neem dan direct contact op met uw contactpersoon van Spoedkracht.

11. Uw recht op inzage en/of wijzigen/verwijderen van uw persoonsgegevens
Bent u medewerker of opdrachtgever dan heeft u toegang tot een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U heeft deze toegang via uw online account bij Spoedkracht. Indien u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet zelf kunt aanpassen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Spoedkracht. Tevens heeft u het recht om:
• bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
• om de verleende toestemming in te trekken;
• een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

12. Opmerkingen, vragen of klachten over uw persoonsgegevensbescherming
Indien u opmerkingen, vragen of een klacht heeft over de bescherming van uw gegevens door Spoedkracht, dan kunt u per e-mail via info@spoedkracht.nl contact met ons opnemen.

13. Wijzigingen Privacyverklaring Spoedkracht
Spoedkracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op de website staat de meest actuele versie. Deze versie is voor het laatst aangepast op 22-08-2019.

14. Nederlands recht
Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.